Mononen

Uudet nettisivu.org kotisivut

Tahvo Monosen tila Varparannassa

Warparanda By haffwer warit 8 hemman, (fol. 12,13,14,15)

 

A Staffwan Monoins hemman ähr påfört 6 skattmarker

 

B Arffuidh Arffuidhsons hemman ähr öde medh 3 skattmarker påfört, hafwer vthj 4 åhrss tidh öde legat, af orsaken att åboen warit dödh såsom och arfwingarna vtfattiga, doch lickwell upbrukass åkern af enkiann

 

Desse tuå gårdarna hafwa sina egor tilhopa först af Hanss Vihandoinss och Anderss Muhoinss jordh, hwilken ähr 6 skattmarker…

 

Runna aho ähr desse thesse gårdannass bostellen

Vaikotaiffwal och Kopa Niemi ähr belägne widh Vaikotaipala by 2 mill I når Roko Lahenn perä maa

 

Än till desse tuå gårdarna Anderss och Stafuann Jaatinenss gamble hefdh 3 skattmarker

 

Palo mäki och Tolwarannan aho när widh gårdarna på södra sidan

 

Fiske vthj Hauki wesi

 

C Anders Jönson Tolffwains hemman ähr påfört 4 1/3 skattmarker

 

D Grels Oluffson hemman ähr påfört 2 1/3 skattmarker

 

E Måns Hanson Tolffwains hemman ähr öde medh 2 1/3 skattmarker påfört, ähr nu nyligen öde blifwit, af orsak att åboen ähr vtharm och fattigh

 

Desse tre gårdarna littera C, D och E hafwer tillhopa lika myckytt till hwarthera Oluff och Johan Tolfwainss gamble heffdh, hvilken ähr 7 skattmarker

 

Tuå delar Karhu aho byens bostelle

Tuå delar Vanha peldo 1/8 mill i wester

Tuå delar Iluesen nemen maa vthi Orewesi 6 mill i når belägin

Half Lui lahen nitu widh staar ängh vnder 3 lass widh Vaikontaipall, 2 mill i når beläginn half Muhan Laxi

Half Halla Ahon pää 1 mill i öster når widh Koluoisenpää Byy belägit

Roko soon sorfwann notko widh Moickola By i Kiärimäki sochenn 2 mill i öster till nårren belägitt

Tuå delar Risti kannan niemj, 6 mill i Orrewesi

Tuå Seura niemj vnder Byen i wester

 

Fijske vthj Haukiwesi

 

Än til littera C 2 skattmarker vtaf Påwel Tolfwainens jordh

 

Ett stycke Karhu aho

Ett stycke Vanha peldo

Ett stycke Ilusen nemen maa

Half Lui Lahen Nitu

Half Muhonn Laxi

Half Heta Aho vnder byen

Half Roko sonn sorfwan notko

Ett stycke Risti Kannan niemj

Tuå delar Seuraniemj

 

F Peer Oluffsson Putkoinss gambla ödess åker ähr nu medh skogh öfwerwext, hvilkenss hefd ähr 3 skattmarker påförtt…

 

Kangass nenne 1 4/5 mill öster når

Kaiffwo notkon maa widh bijenn

Putkon peldo hafwer warit Hanss bostelle

 
Moottorina ilmaiset kotisivut